fbpx

ועדת המכרזים הינה אחת מועדות החובה ומן החשובות שבועדות הרשות המקומית, המהווה עוגן מקצועי, המוסמך לדון בנושאי הליבה, התקשרויות הרשות המקומית עם אחרים ומהווה את הגורם המרכזי להתקשרויות הרשות המקומית, שבלתו אין, במקום בו קיימת החובה לערוך מכרז.

עיקר תפקידה של הועדה הוא לבחון הצעות מחירים, אשר הוגשו לעירייה במסגרת המכרז, לברור מתוכן ההצעות העומדות בתנאי הסף ולהמליץ בפני ראש הרשות.

פועל יוצא הוא, שכל הנוגע למקרים בהם חלה חובת מכרז, אין בידי הרשות המקומית וראש הרשות, לפעול בהעדר מעורבות ועדת המכרזים ולכן, התנהלותה ואופן עבודתה של הועדה משליכה, או יכולה להשליך, על פעילותה וסדר יומה של הרשות המקומית.

כאמור לעיל, תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון את הצעות המחיר אשר הוגשו לעירייה במסגרת מכרז פומבי, לברור מתוכן את ההצעות, אשר עומדות בתנאי הסף ולהמליץ בפני ראש הרשות, על ההצעה הכשרה והזולה ביותר להזמנת טובין או לביצוע עבודה או להעברת מקרקעין.

בהליך המכרז הפומבי, בהגדרת הצורך בהתקשרות לרכישת שירותים, עבודות או טובין, על ההיקף הנדרש, הציוד והאמצעים הדרושים, היקף השירותים, המועד לאספקתם, הפרטים והמפרטים, מסור להנהלת הרשות המקומית ולוועדת המכרזים, כועדה, אין מעורבות או עמדה.

מעורבות הועדה בהליך המכרז, ככלל, מתחילה רק בשלב פרסום המכרז, עת נדרש עורך המכרז, הנהלת הרשות המקומית, לתאם את המועדים להגשת ההצעות במכרז ופתיחת תיבת המכרזים וההצעות, על מנת לשלבם בפרסום ולהביאם לידיעת המציעים הפוטנציאליים.

וועדת המכרזים בשילוב המחלקה המשפטית מעורבות בכל שלב ושלב בהליך המכרז לפי הסדר הבא:

  1. שלב פרסום המכרז – הועדה אמורה להיות מתואמת ולקבוע את מועדי הגשת ההצעות. חשיבותו רבה, בעיקר בשל הצורך לפתוח את תיבת המכרזים וחובת נוכחות של חבר ועדת המכרזים, אחד לפחות.
  2. הגשת מסמכי המכרז – יש להגיש את ההצעות לפקיד, שמינה ראש הרשות בהתאם לתקנה 14 לתקנות, להניח את מסמכי המכרז בתיבת המכרזים בלבד, מעורבות הועדה היא רק בבדיקה האם הוגשו ההצעות במועד.
  3. פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהוגשו – נוכחות חבר ועדת המכרזים בפתיחה, רישום פרוטוקול באשר למספר ההצעות, שמות המציעים, הקראת סכום ההצעה, הקראת האומדן.
  4. בדיקת ההצעות שהוגשו – על הועדה לבחור בהצעה הזולה ביותר, אולם נתון בידה שיקול הדעת, לבחור הצעה שאיננה הזולה ביותר, אך בעלת ערך מוסף, לעומת ההצעה הזולה.
  5. המלצת הוועדה לראש הרשות – החלטת הועדה הינה בגדר המלצה לראש העיר, אשר מחליט האם לאמצה או לאו.

(מתוך מסמך משרד הפנים- "ועדת מכרזים", 2018)

לבדיקת התאמה לשירות המכרזים

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?