fbpx

המכרז הפומבי –

בסיס החובה שבדין לערוך מכרז פומבי ברשויות מקומיות, מקורו בעובדה כי רשות מקומית הנה רשות ציבורית מנהלית, עליה חלה החובה להתנהל ולפעול בשקיפות, בכל הנוגע למשאבים המוחזקים על ידה ובשימוש שנעשה בהם ובכך להציב יכולת פיקוח על עבודתה וכן למנוע משוא פנים ומניעת שחיתות שלטונית במסגרת פעילותה.

בעניין המכרז הפומבי ומהותו קבע כבר הנשיא בדימוס, כבוד השופט אהרן ברק, בהלכת בית יולס וחזר עליה במספר פסקי דין שלאחריה, בה קבע כי:

" המאפיין את המכרז הוא קיומה של 'תחרות מאורגנת', דהיינו, יצירתה של מסגרת אירגונית, מעין 'שוק', שבה מתבקשות ומתקבלות הצעות הנבחנות זו כנגד זו תוך תחרות חופשית ביניהן… אירגונה של התחרות מחייב מטבע הדברים קביעת אמות מידה להתנהגותם של הצדדים – בעל המכרז המזמין הצעות ונותן ההצעות – בינם לבין עצמם. בכך נבדל המכרז מדרכים אחרות, שבהן עשויים צדדים לנהל משא ומתן ביניהם לקראת כריתתו של חוזה, ואשר אין בהן יסוד מאורגן של תחרות…".

פטור ממכרז-

המחוקק מצא לנכון להתקין במסגרת התקנות, רשימה של מקרים ובנסיבות בהם ההתקשרויות המצויינות שם, שלגביה פטורה הרשות המקומית מהחובה לפרסם מכרז פומבי לצורך ההתקשרות (להלן: "הפטור" או "הפטור ממכרז"). הפטור ממכרז עוגן בתקנה 3 ,לתקנות, שבמסגרתה העניק שר הפנים את רשימת המקרים הפוטרת את הרשות המקומית מהצורך לפרסם מכרז פומבי ובמקרים המנויים בה במפורש, הגם שאת אותם המקרים נדרשת הרשות המקומית להפעיל רק לעיתים רחוקות ובפרשנות מצומצמת.

ההיגיון העומד בבסיס רשימת הפטור ממכרז, שלא ניתן להוסיף עליה, הרשימה כאמור הנה "רשימה סגורה" של מקרים, בהם מדובר מול גופים ציבוריים או במקרים שהתחרות לא תתאפשר, או שאין טעם בקיומה של תחרות, או שלא ניתן לקיים תחרות או לערוך מכרז, בלא אישור שר הפנים במפורש. עיקרי המקרים הפטורים המנויים בתקנות הם לעניינים ולנושאים:

•העברת מקרקעין אל הרשות המקומית או ממנה לגופים ממשלתיים סטטוטוריים.

•ההוצאה הכספית שולית או שאיננה משמעותית,

•הצורך בפתרון מיידי ודחוף, מציל חיים או רכוש.

•במקרים ובנסיבות בהם אין טעם בפרסום מכרז.

•מקרים כגון: ספק יחיד, מומחה, משרת אימון אישי, התקשרות עם גוף יחודי, תאגיד ממשלתי.

יוצא איפוא כי הפטור ממכרז, הינו חריג לכלל ונועד לאפשר לרשות מקומית, באותם המקרים, מרשימת המקרים המנויים בתקנות או בחוק אחר, שהמחוקק התיר זאת במפורש, לפטור את הרשות המקומית מהחובה לפרסם מכרז פומבי.

מכרז זוטא-

התקנות מאפשרות, בתנאים מסויימים, לפרסם מכרז שאינו פומבי, באותם מקרים בהם סכום החוזה עולה על הסכום לפטור, רשאית הרשות המקומית שלא לפנות בהליך של מכרז פומבי ולפנות בהליך של מכרז זוטא, בהתאם לסעיף 8 לתקנות המכרזים.

הסכומים לפיהם ניתן להתקשר בחוזה על-פי מכרז זוטא, עודכנו בהתאם למדד אשר פורסם ביום 13/5/15 ,כאשר סכום החוזה הוא יותר מ-₪141,100 ועד ל- ₪689,300 לעירייה, ובמועצה (מקומית / אזורית) יותר מ-69,400 ₪ ועד ₪348,100.

 מכרז זוטא, נועד להמשיך ולאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית, כאשר הסכום תואם את הסכומים המצויינים לעיל.

בתקנה 8(א) לתקנות, בהליך של מכרז זוטא, חובה על הרשות המקומית לערוך פנייה אל מספר ספקים או קבלנים. הפנייה חייבת להיות פומבית, על-מנת לאפשר למעוניינים להשתתף ולהימנות עם רשימת הספקים(ספר הספקים) שאותה תאשר ועדת המכרזים כרשימת ספקים מאושרת, ואליה ניתן לפנות ולקבל הצעות מחיר.

הרשות המקומית רשאית לפנות אל הספקים המופיעים בספר הספקים והכלולים ברשימת ספקים המורשים, הנמצאת אצל מי שמופקד על כך מעובדי הרשות המקומית, שמונה על-ידי ראש הרשות לכך.

בהליך של מכרז זוטא לא נדרשת הרשות המקומית לפרסום פומבי של המכרז, כפי שדורשת תקנה 9(ב). כל שאר הליכי המכרז זהים, וההבדל בין מכרז פומבי למכרז זוטא, מעבר לסכום החוזה, הוא בחובת הפרסום, בפומביות.

המכרז הממוכן\מקוון (מכרזים המנוהלים דרך האינטרנט)-

בשנים האחרונות מדינת ישראל אפשרה למשרדי הממשלה ולחברות הממשלתיות להשתמש, בהתאם להוראת שעה שהוציא שר האוצר, לפרסם מכרזים ולהגיש הצעות באמצעות מערכות ממוחשבות, (להלן: "מכרזים מקוונים/ממוכן").

במכרזים ציבוריים אשר כפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 וע"פ התקנות על פיו – תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1993 נקבע בסעיף 19א' ועד 19ה' (סעיפים אשר תוקנו מ- 2009 ) ההליך לביצוע של מכרז ממוכן, מכרז מתפתח או מכרז ממוכן מהיר. במסגרת מכרזים אלה יכול כל מציע להגיש הצעה באמצעות המערכת הממוכנת, המופקדת בתיבת מכרזים וירטואלית.

המכרזים המקוונים מאפשרים לעיתים גם ביצוע נוהל התמחרות דינאמי בו ניתן לשכלל את שיטת ה-final&best לפיה מתבצעת התמחרות נוספת בין המציעים, לשיפור ההצעות לטובת עורך המכרז. המכרז הדינאמי המקוון יכול לייעל ולקצר תהליכי התקשרות בתחום הרכש. בשל תכולת תקנות המכרזים, רשויות מקומיות אינן רשאיות לערוך מכרזים מקוונים או ממוכנים, שכן הוראות תקנות העיריות מחייבות ומכתיבות את אופן הגשת ההצעות, מסירתן לידי פקיד שראש הרשות מינה בהתאם לתקנה 14 לתקנות, וכן הפקדתן של ההצעות בתיבת המכרזים. יחד עם זאת, יכולה רשות מקומית לעשות שימוש במנגנון של מכרז ממוכן / מקוון, בנוהל הצעות מחיר, לניהול תחרות והתמחרות בסכומים הפטורים ממכרז.

לבדיקת התאמה לשירות מכרזים

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?