fbpx

מכרזים הם הליך מורכב שדורש צירוף אסמכתאות ומסמכים רבים, לעתים נוצר מצב בו נופלים פגמים בהצעות.

לא כל פגם הוא כזה המביא לפסילת ההצעה. הפסיקה ערכה אבחנה בין פגמים:

פגם טכני, פגם הניתן לריפוי ופגם מהותי – פגם שאינו ניתן לריפוי והמבחן לאבחנה ביניהם נעשה על פי מבחן הפגיעה בעיקרון השוויון.

בית המשפט יתערב בהחלטת ועדת המכרזים, אך ורק אם יגלה, כי הזוכה במכרז, נבחר חרף פגם מהותי בהצעתו, אשר פוגע בעקרון השוויון ובעת"מ (חי') 08/347 מטיילי דאניה בע"מ נ' עיריית אום אל פאחם וועדת המכרזים (פורסם בנבו), הוגדר "פגם מהותי", ככזה אשר עלול להעניק יתרון למציע אחד על פני יתר המציעים.

"עקרונות היסוד שעליהם מבוססים דיני המכרזים הם עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת, ולצורך מימושם בפועל נקבע כי כל "פגם מהותי" בהצעת המשתתפים דינו להביא לפסילת ההצעה. למונח "פגם מהותי" ניתנה פרשנות מרחיבה בפסיקה. מדובר בפגם העשוי להעניק יתרון כלכלי או תחרותי למי מהמציעים, פגם שאינו מאפשר השוואה בין המציעים."

תוצאות פגם בהצעה עלולות לנוע בין פסילת ההצעה, במקרה הגרוע ביותר ובין דרישת הבהרות\השלמות לצורך תיקון הפגם לפני פסילת הצעה.

חשוב לדעת

ערבות בנקאית – הפגם המהותי שמפיל הכי הרבה מציעים.

ערבות בנקאית אוטונומית הינה התחייבות בלתי מותנית של הבנק לשלם סכום מוגדר מרגע קבלת דרישה. הערבות מוצאת לטובת מפרסם המכרז לצורך מתן בטוחה והוכחת רצינות.

השימוש במכשיר זה מקובל בהסכמים מסחריים בהיקפים גדולים, בהסכמי שכירות, במכרזים, ובמכירת נכסים בהליכי מימוש בהם נדרשים המשתתפים במכרז לצרף להצעותיהם ערבות בנקאית.

כלל המציעים במכרז נדרשים לצרף להצעותיהם ערבות בנקאית אוטונומית. ערבות זו צריכה להיות מופקת ע"י הבנק בנוסח המדויק שהתבקש ע"י הגורם המפרסם, הואיל וכל סטייה מתנאיו עלולה לפסול את ההצעה.

פסקי דין רבים עסקו בנושא הערבות הבנקאית וקבעו חד משמעית שזהו מסמך בדרגת חשיבות עליונה. כל סטייה מהנדרש במסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה ולכן יש לבחון תמיד לפני הגשת ההצעה שהערבות הבנקאית הופקה במדויק לנדרש ואין בה פגמים שיכולים להביא לפסילת ההצעה.

בעע"מ 2628/11 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' מד"י- הרשות הממשלתית למים וביוב (פורסם בנבו), פסקה כבוד השופטת נאור כי פגם בערבות הבנקאית, הן מרע והן מיטיב- דינו לפסול את הצעת המציע:

"הגעתי כמבואר לכלל מסקנה כי עדיף לקבוע כלל לפיו שינוי בנוסח הערבות, הן לטובה והן לרעה, מביא לפסילת ההצעה…עלינו לדאוג לכך שהערבויות במכרזים ימולאו ככתבן וכלשונם, וזאת כדי לחסוך בהתדיינויות יקרות המעכבות לא אחת את ההליכים במכרז."

(מתוך מסמך משרד הפנים- "ועדת מכרזים", 2018)

לבדיקת התאמה לשירות המכרזים

 

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?